Załącznik do Uchwały Nr LXXX/621/2023
Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 r.

Regulamin korzystania z Węzła przesiadkowego

zlokalizowanego przy ul. Dworcowej w Świnoujściu na dz. nr 44, 6/2, 2/9 obręb 0014, zwany dalej „Regulaminem”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Węzeł Przesiadkowy, zwany dalej „Węzłem”, pełni funkcję zintegrowanego węzła przesiadkowego przeznaczonego do odprawy i obsługi podróżnych korzystających z transportu drogowego, transportu kolejowego oraz transportu wodnego.
 2. Regulamin korzystania z Węzła przesiadkowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe i zasady przebywania podróżnych oraz innych osób na terenie Węzła.
 3. Właścicielem Węzła jest Gmina Miasto Świnoujście, zwana dalej „Właścicielem”.
 4. Funkcję Zarządcy Węzła pełni „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a, zwana dalej „Zarządcą”.
 5. Węzeł zlokalizowany jest na działkach nr 44, 6/2, 2/9 obręb 0014 przy ul. Dworcowej w Świnoujściu, zgodnie z załącznikiem graficznym do Regulaminu.

§2
Infrastruktura Węzła przesiadkowego

Elementami składowymi Węzła są w szczególności:

 1. trzy przystanki autobusowe: Dworzec 01, Dworzec 02, Dworzec 03;
 2. budynek poczekalni,
 3. miejsca postojowe dla pojazdów osobowych,
 4. zadaszone stanowiska dla rowerów,
 5. stanowiska dla TAXI,
 6. jezdnie,
 7. ciągi piesze, dojścia oraz tereny zieleni urządzonej.

§3
Na terenie Węzła funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, którego celem jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Węzła,
 2. ustalenie sprawców czynów zabronionych oraz przypadków nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,
 3. nadzorowanie korzystania z Węzła przez przewoźników,
 4. wyjaśnienie sytuacji konfliktowych.

§4
Zasady korzystania z Węzła przesiadkowego

 1. Stanowiska przyjazdowe/odjazdowe dostępne są całodobowo.
 2. Stanowiska dla TAXI dostępne są całodobowo.
 3. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na terenie Węzła w obrębie ciągów komunikacyjnych (dróg i ścieżek), miejsc postojowych, przystanków autobusowych podlegają przepisom ustawy z dnia 20 września 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 988 z późn. zm.).
 4. Na terenie Węzła obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 5. Sposób organizacji ruchu pojazdów i pieszych na ternie Węzła określa oznakowanie pionowe i poziome.
 6. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na terenie Węzła są zobowiązani zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się w jego obrębie, nie stwarzać oraz unikać zdarzeń powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, a także nie utrudniać ruchu drogowego, nie zakłócać porządku publicznego oraz nie narażać kogokolwiek na szkodę.
 7. Miejsca postojowe na terenie Węzła przeznaczone są dla obsługi podróżnych oraz zarezerwowane dla Zarządcy.
 8. Węzeł udostępniony jest operatorom i przewoźnikom wyłącznie w celu obsługi podróżnych.
 9. Zasady i warunki korzystania z przystanków autobusowych określa Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/62/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Operatorzy i przewoźnicy umieszczają informację dotyczącą rozkładów jazdy w gablocie informacyjnej na danym stanowisku oraz w swoich systemach informacyjnych.
 11.  Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do bieżącego informowania właściciela o wszelkich zmianach w obowiązującym rozkładzie jazdy.
 12. Na miejscach postojowych przeznaczonych dla obsługi podróżnych mogą zatrzymywać się tylko samochody osobowe. Pozostawienie pojazdu na jednym z tych miejsc nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania.
 13. Korzystanie z miejsc postojowych przeznaczonych dla obsługi podróżnych jest wolne od opłat.
 14. Zabrania się zabierania i wysadzania podróżnych poza wyznaczonymi stanowiskami.
 15. Zabrania się zanieczyszczania terenu Węzła, w szczególności płynami eksploatacyjnymi pojazdów.
 16. Zabrania się na terenie Węzła mycia pojazdów.
 17. Na terenie Węzła obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem oznakowanych miejsc specjalnie do tego celu przeznaczonych.
 18. Na terenie Węzła zabrania się:
  1. przebywania w celach noclegowych,
  2. używania otwartego ognia,
  3. zanieczyszczenia terenu węzła,
  4. spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających,
  5. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania psów bez kagańca i smyczy,
  6. zakłócania porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z Węzła,
  7. wykorzystywania miejsc do siedzenia zainstalowanych na terenie Węzła do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
  8. samowolnego zamieszczania wszelkich informacji i reklam,
  9. prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z usług określonych firm przewozowych,
  10. pozostawiania bagaży i przedmiotów bez nadzoru,
  11. poruszania się na wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach itp. w pomieszczeniach Węzła, po ciągach komunikacyjnych wokół budynku Węzła, prowadzących do stanowisk autobusowych i postojowych.
 19. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru i opieki na terenie obiektu ani Właściciel ani Zarządca Węzła nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie Zarządca Węzła jest uprawniony do komisyjnego usunięcia, a następnie zniszczenia rzeczy pozostawionych bez dozoru i opieki przez podróżnych w przypadku uzasadnionej obawy, iż pozostawiona rzecz stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Węzła. Rzeczy znalezione odebrać można w Biurze Rzeczy Znalezionych, Wydział Organizacyjny, Dział Gospodarczy, Urząd Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, pok. 204a (II piętro).
 20.  Na terenie Węzła dopuszczalne jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz reklamowej wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela, na podstawie zawartej odrębnej umowy.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na terenie Węzła, na tablicy informacyjnej.
 2. Przebywanie na terenie Węzła jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z Węzła zgłaszać można do Zarządcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2023 wezel przesiadkowy

UZASADNIENIE

W związku z oddaniem do użytkowania Węzła przesiadkowego zlokalizowanego na działkach nr 44, 6/2, 2/9 obręb 0014 przy ul. Dworcowej w Świnoujściu, będącym gminnym obiektem, zachodzi konieczność ustalenia zasad korzystania (regulaminu) korzystania z tego obiektu.