Regulamin parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Barlickiego w Świnoujściu
Wersja niemiecka/Deutche version         Wersja angielska/English version

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin normuje zasady korzystania z parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego w przy ul. Barlickiego w Świnoujściu na działkach nr 12, 13/1, 14 i 19/5 obręb 0014.
 2. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym.
 3. Parking przeznaczony jest dla osób korzystających z samochodów osobowych, przesiadających się na inne środki transportu, w tym m.in. na linie komunikacji miejskiej oraz dla autobusów i autokarów wykonujących przewozy zbiorowe.
 4. Z chwilą wjazdu na teren parkingu użytkownik wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. regulamin – niniejszy regulamin parkingu;
 2. parking – parking typu Parkuj i Jedź (Park & Ride);
 3. właściciel parkingu – Gmina Miasto Świnoujście;
 4. zarządca – podmiot, z którym Gmina Miasto Świnoujście zawrze umowę na zarządzanie parkingiem;
 5. samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą;
 6. autobus/autokar – pojazd wykonujący przewozy zbiorowe osób;
 7. użytkownik – osoba fizyczna kierująca samochodem osobowym i korzystająca z parkingu;
 8. miejsce parkingowe – wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie samochodu osobowego;
 9. doba parkingowa – czas 24 godzin od wjazdu na parking;
 10. bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską – wydruk z kasy parkingowej uprawniający do bezpłatnych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Świnoujściu w czasie rzeczywistego parkowania samochodu osobowego na parkingu dla kierowcy i pasażerów (łącznie maksymalnie do 5 osób). Zawiera on m.in. nr rejestracyjny samochodu osobowego oraz datę i godzinę wjazdu na parking;
 11. kara porządkowa – kara płatna przez użytkownika za nieprzestrzeganie zasad w przypadkach określonych w regulaminie.

§ 3
Zasady funkcjonowania Parkingu

 1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 2. W uzasadnionych przypadkach parking może być okresowo wyłączony z użytkowania.
 3. Na terenie parkingu obowiązują zasady Prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się samochodów na terenie parkingu wynosi 10 km/h.
 4. Wjeżdżając na parking samochodem osobowym, należy:
  1. zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę,
  2. po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wjechać na parking i ustawić samochód osobowy na wolnym miejscu parkingowym.
 5. Zabronione jest parkowanie samochodów osobowych poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 6. Samochód osobowy po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
 7. Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia samochodu osobowego w taki sposób, aby zajmować jedno miejsce postojowe.
 8. Wjazd na parking autobusem/autokarem jest możliwy tylko na jedno z miejsc przeznaczonych do parkowania tego typu pojazdów, po pisemnym uzgodnieniu z zarządcą terminów i zasad postoju. Po zaparkowaniu na miejscu przeznaczonym do postoju autobusów/autokarów należy unieruchomić pojazd i wyłączyć zapłon oraz światła.
 9. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. palenie tytoniu,
  2. spożywanie alkoholu,
  3. zaśmiecanie,
  4. naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie samochodów osobowych,
  5. używanie otwartego ognia,
  6. podejmowanie działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
  7. zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z parkingu,
  8. pozostawianie w samochodzie osobowym ludzi i zwierząt w czasie postoju na parkingu.
 10. Postój samochodu osobowego na parkingu może trwać maksymalnie do 16 godzin w czasie doby parkingowej.
 11. Postój autobusu na parkingu może trwać czas nieograniczony.
 12. Za postój samochodu osobowego lub autobusu na parkingu w czasie zgodnym z określonym w pkt 10 nie jest pobierana opłata.
 13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Świnoujściu (posiada ulgę 100% dla maksymalnie 5 osób), w czasie rzeczywistego parkowania samochodu osobowego na parkingu, na podstawie potwierdzenia parkowania wydrukowanego z kasy parkingowej (warunkiem jest, aby podróż wszystkich osób odbywała się wspólnie, gdyż wydany będzie jeden bilet).
 14. Aby skorzystać z uprawnienia określonego w pkt 13 należy w kasie parkingowej wpisać nr rejestracyjny samochodu i odebrać wydruk biletu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską.
 15. Uprawnienie określone w pkt 13 nie przysługuje, gdy samochód osobowy nie jest zaparkowany na parkingu. Wówczas przejazd komunikacją miejską odbywa się z naruszeniem Regulaminu przewozów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Świnoujście Nr XXXII/251/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
 16. W przypadku stwierdzenia postoju samochodu osobowego na parkingu ponad dopuszczalny czas postoju, tj. ponad 16 godzin, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kary porządkowej w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) w kasie parkingowej. Kara porządkowa będzie naliczana za każdą kolejną dobę parkowania od momentu upływu 16 godzin prawidłowego czasu postoju.
 17. W przypadku stwierdzenia postoju samochodu osobowego na parkingu poza wyznaczonym miejscem parkingowym użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kary porządkowej w wysokości 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100). W przypadku, gdy dodatkowo samochód taki zagraża bezpieczeństwu ruchu lub utrudnia przejazd, zostanie przestawiony lub odholowany, a do kary porządkowej zostanie doliczony koszt przestawiania lub holowania. Karę porządkową należy zapłacić na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.
 18. Wyjeżdżając z parkingu, należy:
  1. zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę,
  2. po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wyjechać z parkingu,
  3. w przypadku nie podniesienia szlabanu należy udać się do kasy parkingowej, wpisać nr rejestracyjny samochodu i zapłacić karę porządkową określoną w pkt 16.
 19. Kontrolę przestrzegania niniejszego regulaminu na parkingu sprawują pracownicy zarządcy dysponujący imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez dyrektora tej jednostki, którzy są upoważnieni do nakładania kary porządkowej opisanej w pkt 17.
 20. Użytkownik parkingu kwestionujący zasadność zapłaty kary porządkowej może w terminie 14 dni od dnia jej zapłaty złożyć pisemną lub elektroniczną reklamację na adres zarządcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: datę zapłaty kary porządkowej, numer rejestracyjny samochodu osobowego, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz krótki opis powodu składania reklamacji.
 21. W razie uznania reklamacji, kara porządkowa jest anulowana, a dokonana zapłata zwracana osobie wnoszącej reklamację. W przypadku decyzji odmownej użytkownik zostaje o tym fakcie poinformowany pisemnie lub drogą elektroniczną.
 22. Wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze zarządcy, w dni robocze w godzinach 9.00 -15.00.

Zarządcą parkingu jest Komunikacja Autobusowa Sp. z o. o., ul. Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście.

Wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 72, 72-600 Świnoujście, w dni robocze w godzinach 9.00 -15.00. lub pod nr telefonu +48 91 577 97 76.

W sprawach nagłych proszę dzwonić pod nr tel. 797 403 504.