Załącznik do Uchwały Nr LXXX/620/2023
Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 r.

Przepisy porządkowe
obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez
Gminę Miasto Świnoujście

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Świnoujście mają na celu:

 1. zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w lokalnym transporcie zbiorowym;
 2. ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z lokalnego transportu zbiorowego.

§ 2

 1. Osoby kierujące pojazdami, dyspozytorzy i kontrolerzy biletów uprawnieni są do udzielania wskazówek i uwag oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozów organizowanych przez Gminę Miasto Świnoujście oraz egzekwowanie niniejszych Przepisów porządkowych.
 2. Każdy pasażer obowiązany jest stosować się do poleceń, o których mowa w pkt 1.
 3. W przypadku awaryjnej zmiany trasy pojazdu lub dłuższych postojów związanych z awarią pojazdu, obsługa pojazdu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu trasy linii komunikacyjnej lub czasu przejazdu.
 4. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenie lub zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 3

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu kierującego pojazdem lub organy porządkowe.

Rozdział 2
Przewóz osób

§ 4

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi pasażerami mają wysiadający pasażerowie.
 2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
  1. podczas ruchu pojazdu;
  2. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu;
  3. po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
 3. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na przystanku obowiązującym jako ostatni na danej trasie:
  1. gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających;
  2. gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy;
  3. gdy pojazd rozpoczyna realizację kolejnego kursu;
  4. gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy;
  5. na polecenie kierującego pojazdem, dyspozytora, kontrolerów biletów.
 4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest za zgodą kierującego pojazdem, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu pojazdu na przystanek. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, niezwłocznie po zakończeniu czynności obsługowych kierujący pojazdem zobowiązany jest podstawić pojazd na przystanek początkowy w celu umożliwienia oczekującym na przystanku zajecie miejsca w pojeździe. Kierujący pojazdem może odstąpić od podstawienia pojazdu na przystanek początkowy W przypadku, jeżeli:
  1. inny autobus ma wcześniejszy planowy odjazd;
  2. usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój pojazdu na przystanku;
  3. postój autobusu powoduje utrudnienia ruchu innych autobusów.
 5. W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk służący do otwierania drzwi przez pasażerów, pasażerowie wysiadający i wsiadający są zobowiązani samodzielnie otworzyć drzwi naciskając przycisk znajdujący się na lub przy drzwiach.
 6. Na przystankach przystosowanych do równoczesnej obsługi przez więcej niż jeden pojazd, drugi z pojazdów nie zatrzymuje się ponownie po zamknięciu drzwi, zaś trzeci i kolejne pojazdy muszą ponownie zatrzymać się na tym przystanku po odjeździe pojazdów poprzedzających oraz ponownie umożliwić pasażerom wysiadanie i wsiadanie.
 7. Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome lub niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym, powinny oczekiwać w przedniej części przystanku, w tym przystanku „na żądanie”, umożliwiając bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymać pojazd na przystanku „na żądanie” nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.
 8. W przypadku zauważenia osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidomej lub niedowidzącej poruszającej się z białą laską lub psem asystującym, oczekującej w widocznym dla kierującego pojazdem miejscu, na przystanku przystosowanym do równoczesnej obsługi przez więcej niż jeden pojazd zatrzymać się powinien ponownie także drugi pojazd i kolejne.

§ 5

 1. Każdy pasażer stojący w czasie jazdy zobowiązany jest trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
 3. Pasażer może zakupić bilet lub uzyskać informację od kierującego pojazdem wyłącznie w czasie postoju na przystanku.

§ 6

 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie" powinien uprzedzić o tym fakcie kierującego pojazdem w odpowiednim czasie, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku, poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego „STOP" lub „na żądanie", a w przypadku braku odpowiedniego przycisku - poprzez zgłoszenie potrzeby zatrzymania kierującemu pojazdem.
 2. Osoba zamierzająca wsiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie" powinna zasygnalizować kierującemu pojazdem ten zamiar poprzez wyraźne podniesienie ręki do czasu zauważenia włączonego kierunkowskazu. Zasygnalizowanie potrzeby zatrzymania powinno być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

§ 7

Kierujący pojazdem dokonuje zamknięcia drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

§ 8

 1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
  1. osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;
  2. osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się;
  3. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  4. wózków dziecięcych.
 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych oraz osoby starsze w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1705) posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1.
 3. Kierujący pojazdem zobowiązany jest - w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby – do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 3 w dostaniu się do pojazdu i zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu miejsca i pojazdu.
 4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami,
  zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 5. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu lub zwierząt w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu (w tym również zwierzęcia) z zachowaniem postanowień § 12.
 6. W przypadku przewożenia przez pasażera roweru w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i opuszczenia pojazdu.

§ 9

 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu, porządkowi lub narażające współpasażerów na dyskomfort podróży z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej (brud i odór), mogą być wezwane przez kierującego pojazdem, pracowników nadzoru ruchu, kontrolerów biletów lub Straż Miejską do zachowania spokoju lub opuszczenia pojazdu.
 2. Pasażer zobowiązany jest zastosować się do wezwania określonego w ust. 1.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 podejmują kierujący pojazdem, dyspozytorzy, kontrolerzy biletów lub Straż Miejska na wniosek współpasażerów.

§ 10

 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, jednostek służby zdrowia.
 2. W przypadkach opisanych w ust. 1 kierujący pojazdem jest uprawniony do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu i wypuszczeniu pasażerów w miejscu poza wyznaczonymi na trasie przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

§ 11

W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego zabrania się:

 1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;
 2. używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, środków ochrony przeciwpożarowej i innych urządzeń technicznych;
 3. zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia;
 4. wychylania się przez okna z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
 5. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz stopniach;
 6. palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów;
 7. spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających;
 8. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu;
 9. używania sprzętu sportowego, w szczególności łyżworolek, wrotek itp.;
 10. uprawiania sportu lub innych podobnych czynności oraz zabaw;
 11. przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego;
 12. gry na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń nagłaśniających i radioodbiorników;
 13. żebrania i sprzedaży obnośnej;
 14. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;
 15. wykonywania czynności mogących narazić inne osoby lub mienie na obrażenia lub szkody;
 16. kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych;
 17. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych;
 18. utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego;
 19. przebywania w kabinie kierowcy. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą;
 20. przewożenie roweru bez zabezpieczenia specjalnym pasem mocującym, będącym na wyposażeniu pojazdu lub nieustawionego w stojaku lub wieszaku;
 21. przewożenia hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego, które nie są złożone i które nie stanowią bagażu;
 22. przewożenia rowerów elektrycznych;
 23. przewożenia rowerów, hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego będących flotą systemu wypożyczalni.

Rozdział 3
Przewóz bagażu i zwierząt

§ 12

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażer może przewozić w pojazdach rower, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia roweru w stojaku, bagażniku na rowery lub w miejscu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przyczepie przystosowanej do przewozu rowerów.
 3. Pasażer przewożący rower w pojeździe zobowiązany jest wejść do pojazdu środkowymi drzwiami i ustawić rower równolegle przy burcie pojazdu w miejscu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przypiąć pasem mocującym będącym na wyposażeniu pojazdu lub umieścić w stojaku/wieszaku.
 4. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 5. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1-4, kierujący pojazdem, dyspozytorzy, kontrolerzy biletów lub Straż Miejska, mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem.
 6. Pasażer zobowiązany jest zastosować się do żądania określonego w ust.5.
 7. Na żądanie kierującego pojazdem, dyspozytorów lub kontrolerów biletów, pasażer jest obowiązany:
  1. umieścić przewożony bagaż (w tym również rower) lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu;
  2. opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 - 3 oraz § 14;
  3. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 13.

§ 13

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach, niezabezpieczonych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.);
 2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
 3. przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14

Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

 1. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt;
 2. psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy;
 3. psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

§ 15

 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem (w tym również rowerem i urządzeniem transportu osobistego) lub zwierzęciem oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.
 2. Za bagaż (w tym również rower) lub zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, operator/przewoźnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Wnioski i skargi w sprawach związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt, organizowanym przez Gminę Miasto Świnoujście, rozpatruje Dyrektor „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. lub inna upoważniona przez Dyrektora „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. osoba, w terminach wskazanych w obowiązujących przepisach.
 2. Wnioski i skargi o których mowa w ust. 1, mogą być składane pisemnie na adres: ul. Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 17

Osoba naruszająca Przepisy porządkowe określone w § 4 ust. 2 i 3, § 9 ust. 2 , § 11, § 12 ust. 5, § 13 podlega odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn.).