Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/588/2023
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 marca 2023 r.

Wysokość opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokość opłaty manipulacyjnej:

Wysokość opłat dodatkowych pobieranych w razie:Opłata dodatkowa w PLN
1. Braku odpowiedniego dokumentu przewozu
(50-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego)
200,00
2. Braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
(40-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego)
160,00
3. Niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie
(20-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego)
80,00
4. Spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu (150-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego) 600,00
  1. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej (wyszczególnionej w pozycjach 1-3 powyższej tabeli) w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia - wysokość opłaty obniża się o 50%.
  2. W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej (wyszczególnionej w pozycji 4 powyższej tabeli) nie stosuje się ww. obniżki.

Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w razie zwrotu  lub umorzenia opłaty dodatkowej wynosi nie więcej niż 10 % opłaty dodatkowej tj. 20,00 zł, 16,00 zł, 8,00 zł, 60,00 zł.