"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i w ramach tego zadania (projektu) wybudowana została nowoczesna zajezdnia autobusowa na ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu na potrzeby zakładu oraz w celu wykonywania usług na zewnątrz.

 

Nowoczesna zajezdnia autobusowa to wielofunkcyjny budynek, w skład którego wchodzą:

  • okręgowa stacja kontroli pojazdów,
  • myjnia mechaniczna i ręczna,
  • 4 stanowiska naprawy autobusów i innych pojazdów samochodowych,
  • garaże dla 7 autobusów,
  • magazyny, biura i pomieszczenia socjalne.

Drugim obiektem, który powstał w ramach projektu to wiata z 13 stanowiskami postojowymi dla autobusów. Projekt obejmował również budowę: placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego dróg dojazdowych do zajezdni oraz parking, sieci przyłącza medialne.

Wykonawcą robót tego zadania inwestycyjnego była firma POLIMEX MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, a nadzór inwestorski nad budową zajezdni sprawowało konsorcjum firm ze Szczecina: NBQ Sp. z o.o. i Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski. Przekazanie placu budowy, które było jednocześnie datą rozpoczęcia inwestycji, nastąpiło w dniu 28.09.2010r., a zakończenie budowy planowane do dnia 15.05.2012r., zostało faktycznie zakończone 30.12.2011r. (po 15 miesiącach budowy) protokołem odbioru robót.

Powyższe zadanie inwestycyjne było współfinasowane w 83,07 % (tj. w kwocie 11.523.911,29 zł) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego”. Sfinansowanie pozostałej kwoty w 16,93 % leżało po stronie Beneficjenta tj. „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o.

Inwestycja, w wyniku której powstała zajezdnia autobusowa była oczekiwana zarówno przez mieszkańców Świnoujścia jak i pracowników Spółki. Poprzednia zajezdnia autobusowa zlokalizowana przy ul. Kołłątaja 4a znajdowała się w środku osiedla mieszkaniowego i była niezmiernie uciążliwa dla mieszkańców.