Podstawa prawna: Uchwała NR XLIX/394/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 872 z dnia 27 lutego 2014r.

WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH AUTOBUSAMI "KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ" sp. z o.o. w ŚWINOUJŚCIU NA TRASIE ŚWINOUJŚCIE -  MIĘDZYZDROJE - ŚWINOUJŚCIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2014r.

§1

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście obsługiwanej przez "Komunikację Autobusową" sp. z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:

 1. Na podstawie ustaw, rozporządzeń:
  1. posłowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji,
  2. inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) - I grupa oraz pełnoletni opiekun tej osoby.
 2. Na podstawie uchwały Rady Miasta Swinoujście:
  1. dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (o ile nie korzysta z oddzielnego miejsca) oraz wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 (ograniczenie wieku 4 lat nie dotyczy przypadku, gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepelnosprawne).
  2. osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu tożsamości,
  3. osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dawni inwalidzi I grupy),
  4. osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych,
  5. osoby z upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunem na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji, zaświadczeń wystawionych przez stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz pomocy osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym,

§2

Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką 50% pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście obsługiwanej przez "Komunikację Autobusową" sp. z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:

 1. Na podstawie ustaw i rozporządzeń:
  1. studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,
  2. kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 2. Na podstawie uchwały Rady Miasta Swinoujście.:
  1. uczniowie szkół dziennych (stacjonarnych): podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych wyłącznie na podstawie biletu miesięcznego oraz ważnej legitymacji szkolnej,

Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką do 50% pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście obsługiwanej przez "Komunikację Autobusową" sp. z o.o. w Świnoujściu uprawnieni są:

 1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Swinoujście.:
  1. uczniowie szkół dziennych (stacjonarnych): podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
  2. dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
  3. emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłek rodzinny na podstawie legitymacji, zaświadczenia, decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego okazanych wraz z dowodem tożsamości,
  4. kobiety w ciąży za okazaniem zaświadczenia lekarskiego,
  5. uczniowie szkół specjalnych na podstawie legitymacji szkół,
  6. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - na podstawie legitymacji członka stowarzyszenia okazanej wraz z dowodem tożsamości,
  7. członkowie Związku Sybiraków na podstawie legitymacji członka związku okazanej wraz z dowodem tożsamości,
  8. krwiodawcy zamieszkali na terenie Świnoujścia i Międzyzdrojów dysponujący zaświadczeniem potwierdzającym zdanie co najmniej 15 litrów krwi — na podstawie legitymacji uprawniającej do bezpłatnego przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej" sp. z o.o. w Świnoujściu, wydanej przez Prezydenta Miasta Świnoujście lub Burmistrza Międzyzdrojów.
  9. pracownicy "Komunikacji Autobusowej" sp. z o.o. w Świnoujściu.

§3

 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnieni są obywatele Rzeczpospolitej Polskiej (RP) za okazaniem dokumentów uprawniających wydanych przez właściwe urzędy RP.
 2. Opiekunem osób niepełnosprawnych i dotkniętych inwalidztwem wymienionych w niniejszych przepisach może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży.